kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Salač, V. 1984: Laténské sídliště u Břešfan, okr. Teplice. In: AR 36, s. 261-278.
Salač, V. 1988a: Archeologické výzkumy v Lovosicích v letech 1980-1985. In: Litoměřicko 23, s. 17-34.
Salač, V. 1988b: Archeologické výzkumy a nálezy litoměřického muzea v letech 1980-1985. In: Litoměřicko 24, s. 233-241.
Salač, V. 1988c: Laténská keramika v Českém středohoří (I. část). Metodika práce - systematický popis keramiky. In: Litoměřicko 24, s. 31-54.
Salač, V: 1990: K poznání laténského (LT C2-D1) výrobního a distribučního centra v Lovosicích. In: AR 42, s. 609-639.
Salač, V. 1990a: Keltské výrobní a distribuční centrum v Lovosicích. In: Litoměřicko 26, s. 31-57.
Salač, V. 1990b: Vývoj a struktura halštatského a laténského železářství v Podkrušnohoří ve světle nových nálezů. In: PA 81, s. 208-232.
Salač, V. 1992: Die Aussagen der Keramik zu Kontakten zwischen Bohmen und Mitteldeutschland. In: Beiträge zur keltisch/germanischen Besiedlung im Mittelgebirgsraum, s.  69-112.
Salač, V. 1993: Production and Exhange during the La Těne Period in Bohemia. In: Journal of European Archaeology 1, s. 73-99
Salač, V. 1995: The density of archaeological finds in settlement features of the La Těne period. In: Whither Archaeology? Papers in Honour of Evžen Neústupný, s. 264-276. Praha.
Salač, V. 1996: Zur altesten germanischen Besiedlung Bohmens. In: Kelten, Germanen, Romer im Mitteldonaugebiet vom Ausklang der Latěne - Zivilisation bis zum 2. Jahrhundert, s. 145-176.
Salač, V. 1996a: O hospodářství, oppidech a Marobudovi. In: AR 60, s. 60-97.
Salač, V. 1997: Význam Labe pro českosaské kontakty v době laténské (Úvod do problematiky). In: AR 69, s. 462-494.
Salač, V. 1999: Vliněves (okr. Mělník) - výzkum polykulturního sídliště. In: Zprávy ČSSA, Suppl. 38, s. 5.
Salač, V. - Carnap-Bornheim, C. 1994: Die westlichen Beziehungen Bohmens in der Mittel- und Spátlatěnezeit am Beispiel der Keramik. In: Germania 72, s. 95-131.
Salač, V. - Konopa, P. 1985: Pozdně laténský objekt z Prahy 6-Bubenče. In: Archaeologica Pragensia 6, s. 149-165.
Salač, V. - Smrž, Z. 1989: Laténské sídliště u Lužice v SZ Čechách. In: AR 41, s. 549-576.
Salač, V. 2016: Kvádové v nejstarších dějinách Čech a střední Evropy. Archeologické rozhledy 68, 477-531.