kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Hrazený výšinný areál, castellum, o rozloze asi 1 ha na ostrohu na soutoku Vltavy a Otavy dnes hrad Zvíkov.
1955-56 a 1959 - zjištěna hradba s kamenným lícem a svislými dřevěnými prvky. datování LT C–D
Z vykopávek v padesátých letech 20. století pocházejí kromě keramiky provrtané kotoučky, část železné pasové zápony, struskové lupy a zlomek hliněné dyznové cihly

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Jansová, L. 1962a: Pozdně laténské osídlení jižních Čech. Kandidátská disertace, I–III. Archeologický ústav Praha.

Lokace: Zvíkovské Podhradí Okres: Písek, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15