kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

V průběhu července 2022 probíhaly další odkryvy na jedné z nejvýznamnějších lokalit na Moravě, rozsáhlé centrální aglomeraci z doby laténské v Němčicích.

Výzkumy v roce 2022 probíhaly na třech plochách.

1. Největší překvapení však přineslo dokončení výzkumu plochy zkoumané v minulém roce (plocha 1), těsně sousedící s prostorem sklářské dílny, kde se podařilo odkrýt zahloubený výrobní objekt s doklady zpracování jantaru. Předchozí sezónu byl nález jantarové suroviny novinkou, jelikož mezi tisíci nálezy z povrchových prospekcí na lokalitě tento materiál do té doby zastoupen vůbec nebyl. Nyní jsme však kromě velkého množství suroviny rozpoznali drobné jantarové korálky, jejich polotovary i větší soustružené exempláře. Podlahová vrstva byla hustě pokryta drobnými zašlapanými úlomky, které vznikly při opracování korálků. Na Moravě jde prozatím o jedinou dílnu zaměřenou na zpracování jantaru pro 3.–2. století př. Kr., jedna časně laténská dílna byla objevena minulý rok v Polešovicích a výrobní objekty byly již dříve dokumentovány v rámci dlouholetých výzkumů pozdně laténského oppida Staré Hradisko.

2. Na sousední ploše (plocha 2) byla prozkoumána na svou dobu poměrně velká chata obdélníkového půdorysu (7 × 4 m), v jejímž zásypu se dochovalo množství zvířecích kostí, zlomků keramických nádob, ale také části skleněných náramků a korálků. V rohu plochy byla později částečně prozkoumána zásobní jáma z mladší doby laténské.

3. Nejrozsáhlejší odkryv probíhal v severozápadní části lokality (plocha 3), kde byl prozkoumán sakrální objekt zhruba čtvercového půdorysu o stranách 13 × 13 m, který byl již dříve zachycen za pomoci geofyzikálního měření. Ve vnitřní ploše ohraničené příkopem byly zjištěny dva žárové hroby, ze kterých se dochovala pouze dna nádob s kremací datovaná s určitou opatrností do střední doby laténské. Příkop okolo svatyně byl cca 2 m široký a 1 m hluboký se zahroceným dnem. Na rozhraní posledních dvou vrstev bylo nalezeno několik částí železných mečů, úmyslně poškozených. Tyto tzv. „zabité meče“ nejsou na keltských pohřebištích ničím výjimečným, deformovány byly po smrti bojovníka často také hroty kopí, příp. další. Skutečnost, že nebyl posvátný areál využíván a respektován po delší časové období, potvrzuje jednak svrchní vrstva, v níž se nacházelo množství sídlištního materiálu, tak i zahloubená chata z mladší doby laténské porušující příkop přímo v jihovýchodním rohu svatyně.

Němčice nad Hanou - nález jantarové dílnyFoto a podrobnosti TZ viz www.uapp.cz Autor: Ivan Čižmář