kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Čižmář, M. 1993: Keltská okupace Moravy. Pravěké dějiny Moravy, 380-423. Brno.
Čižmář, M. 2002: Keltské oppidum Staré Hradisko. Olomouc.
Čižmář, M. 2002a: Laténský depot ze Ptení. K poznání kontaktů našeho území s jihem. Památky archeologické 93, 194-225.
Čižmář, M. 2003: Laténské sídliště v Bořitově. Brno.
Čižmář, M. 2008: Příspěvek k otázce spojnice mezi Čechami a Saskem v době železné.
Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách 2003-2007, 229-239.
Čižmář, M. 2012: Nálezy drobné lidské a zvířecí plastiky z Moravy. Archeológia na prahu historie. K životnému jubileu Karola Pietu, 145-173. Nitra.
Čižmář, M. – Kolníková, E. 2006: Němčice – obchodní a industriální centrum doby laténské na Moravě. Archeologické rozhledy 58, 261-283.
Čižmář, M. – Drda, P. – Motyková, K. – Rybová, A. 1976: Závist. Přehled archeologického výzkumu. Praha.