kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc.:

* 17. 12. 1945 Brno, † 31. 7. 2012 Brno

Čižmář, Miloš 1970a: Příspěvek k otázce počátku pohřbívání na moravských keltských pohřebištích, AR XXII, 196-199. 354
Čižmář, Miloš 1970b: Zur relativ-chronologischen Stellung des jiingsten Horizontes keltischer Gräberfelder in Mähren, AR XXII, 569-573.
Čižmář, Miloš 1970c: Addenda k laténskému pohřebišti v Pustiměřských Prusích, obec Pustiměř, okr. Vyškov, AR XXII, 599-600.
Čižmář, Miloš 1970d: Laténský hrob z Mostkovic, okr. Prostějov, AR XXII, 199-200.
Čižmář, Miloš 1970e: Laténské žárové hroby z Mezic, okres Olomouc, Sborník AÚ ČSAV Brno 5, 74-75.
Čižmář, Miloš 1972a: Společenská struktura moravských Keltů podle výzkumu pohřebišť, ČMM LVII, 73-81.
Čižmář Miloš 1972b: Upozornění na nález helénistického šperkařství z Moravy, AR xxrv, 569-570.
Čižmář, Miloš 1973a: Keltská„ Viereckschanze" u Ludéřova, okr. Olomouc, AR XXV, 77-81.
Čižmář, Miloš 1973b: Keltský kostrový hrob se čtvercovým příkopem z Domamyslic, okr: Prostějov, AR XXV, 615-625, 669-671.
Čižmář, Miloš 1973-74: Laténský hrob z Moravského Krumlova (okr. Znojmo), SPFFBU XXII (E 18-19), 320-322.
Čižmář, Miloš 1974a: Kostrový hrob ze Ptení a otázka stupně LT-B2/Cl na moravských keltských pohřebištích, AR XXVI, 160-166.
Čižmář, Miloš 1974b: Malovaná keramika na moravských keltských pohřebištích. Příspěvek k otázce kulturních vlivů v moravském laténu, AR XXVI, 468-476.
Čižmář, Miloš 1975: Relativní chronologie keltských pohfebišť na Moravě, PA LXVI, 417-436.
Čižmář, M. – Drda, P. – Motyková, K. – Rybová, A. 1976: Závist. Přehled archeologického výzkumu. Praha.
Čižmář, M. - Valentová, J. 1977: Keltská pohřebiště na Čáslavská a Kutnohorsku. In: AR 29, s. 178-196.
Čižmář, M. 1978: Keltské pohřebiště v Makotřasích, okres Kladno. In: PA 69, s. 117-144.
Čižmář, M. - Valentová, J. 1979: Doplňující údaje o keltském pohřebišti v Nových Dvorech, okres Kutná Hora. In: AR 31, s. 299-300.
Čižmář, M. 1980: Dva časně laténské nálezy ze středních Čech. In: AR _ 32, s. 642-644.
Čižmář, Miloš 1980: Laténská spona z Drnholce (okr. Břeclav), AR XXXII, 437-438.
Čižmář, Miloš 1984: Laténské sídliště z Velkých Hostěrádek, okr. Břeclav, PA LXXV, 463-485.
Čižmář, M. 1984: Keltské oppidum Staré Hradisko. Historie výzkumů. Prostějov; 
Čižmář, Miloš 1985: Laténské pohřebiště v Bedřichovicích, okl: Brno-venkov, AR XXXVII, 442-445.
Čižmář, M. 1987: Laténské sídliště ze Strachotína, okr. Břeclav. Památky archeologické 78, 205-230;
Čižmář, Miloš 1987b: Neuer púchover Burgwall bei Jasenice (Bez. Vsetín), PV 1984, 34.
Čižmář, Miloš 1989: Pseudoanthropomorphes laténezeitliches Schwert mit Zeichen aus Lysice (Miihren, ČSSR), ČMM LXXIV, 69-72.
Čižmář, M. 1989: Pozdně laténské osídlení předhradí Závisti. In: PA 80, s. 59-122.
Čižmář, Miloš 1990a: Die E1joschung des spätlaténezeitlichen Siedlung in Bořitov, Bez. Blansko (Miihren, ČSFR), AK 20, 311-315.
Čižmář, Miloš 1990b: Zur Stellung von Kotouč in der späten Laténezeit, Acta archaeologica Carpathica XXIX, 151-165.
Čižmář, Miloš 1990c: Zwei frühlaténezeitliche Drehmahlsteine aus Mähren, ČMM LXXV, 53-56.
Čižmář, M. 1990: Funde der Siegelkapseln aus den keltischen Oppida Stradonice und Staré Hradisko (Bohmen und Múhren). In: Germania 68, s. 597-600.
Čižmář, Miloš 1991a: Neue Erkenntnisse über die Púchov-Kultur in Mähren (ČSFR), Archaologisches Korrespondenzblatt 21, 523-524.
Čižmář, Miloš 1991 b: Příspěvek k cizím kulturním vlivům na moravských keltských pohřebištích, ČMM LXXVI, 69-76.
Čižmář, Miloš 1992: Příspěvek k poznání severoitalských vlivů v pozdně halštatském a časně laténském prostředí na Moravě, ČMM LXXVII, 107-113.
Čižmář, M. 1993: Keltská okupace Moravy (doba laténská). In: Pravěké dějiny Moravy, Brno, 380-423
Čižmář, Miloš 1993a: Nálezy púchovské keramiky z Kopřivnice-(okr. Nový Jičín), PV 1990, 82.
Čižmář, Miloš 1993b: Příspěvek k poznání vlivů Karpatské kotliny v době laténské na Moravě, ČMM LXXVIII, 91-96.
Čižmář, Miloš 1994a: Ein Beitrag zur Kenntnis der Herstellung der spiitlat'enezeitlichen Graphitkeramik in Siidmiihren, ČMM LXXIX, 85-93.
Čižmář, Miloš 1994b: Laténské osídlení Hradiska u Obřan (okr. Brno-město), Pravěk NŘ 4, 253-270.
Čižmář, M. 1994: Pozdně laténské sídliště v Dolních Břežanech (okr. Praha-západ). In: AR 46, s. 594-606.
Čižmář, Miloš 1995: Značky na dnech laténské keramiky na Moravě II, ČMM LXXX, 109-120.
Čižmář, M. 1995: K mincovnictví na keltském oppidu Staré Hradisko. Archeologické rozhledy 47, 614-618.
Čižmář, Miloš 1996: Pseudoanthropomorphe Schwerter aus keltischer Griiberfelder in Miihren, A.MM LXXXI, 111-124.
Čižmář, Miloš 1997a: Miihren. Goldmiinzen, in: Das priihistorische Gold in Bayem, Bohmen und Miihren, PA - Supplementum 7, 299-305, 349-350.
Čižmář, Miloš 1997b: Pravěké hradisko „Horka" u Prštic, okr. Brno-venkov, Pravěk NŘ 7, 319-331.
Čižmář, Miloš 2000: Nálezy lidských kostí na moravských sídlištích doby laténské, PA- Supplementum 13, 81-91.
Čižmář, Miloš 2001a: K laténskému osídlení Pohanska u Břeclavi, in: 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, Brno.
Čižmář, Miloš 2001b: Laténské hroby ze Šlapanic, okr. Brno venkov, Pravěk NŘ 11, 265-279.
Čižmář, Miloš 2001c: Žatčany (okr. Brno-venkov), PV 42 (2000), 183-184.
Čižmář, M. 2002a: Laténský depot ze Ptení. K poznání kontaktů našeho území s jihem. Památky archeologické 93, 194-225.
Čižmář, Miloš 2002a: Archeologické lokality a nálezy na katastrálním území obce Nosislav (okres Brno-venkov), Jižní Morava 38, 157-162.
Čižmář, Miloš 2002b: Oppidum Staré Hradisko, Olomouc.
Čižmář, Miloš 2002c: Laténský depot ze Ptení - K poznání kontaktů našeho území s jihem, PA XCIII, 194-225.
Čižmář, Miloš 2002d: Nálezy tyglíků na laténských nížinných sídlištích na Moravě, Pravěk NŘ 12, 265-279.
Čižmář, Miloš 2002e: Vývoj laténského osídlení v oblasti pod Pavlovskými vrchy, in: S. Stuchlík (ed.), Oblast vodrubo ch1a Nové Mlýny od pravěku do  středověku, Spisy Aú Brno 20, 249-271.
Čižmář, Miloš 2002f: Žatčany (okr. Brno-venkov), PV 43 (2002), 230-231.
Čižmář, M. 2003: Laténské sídliště v Bořitově. Pravěk-Suppl. 10, Brno.
Čižmář, Miloš 2003b: Nové poznatky o keltském osídlení u Němčic nad Hanou, Němčický zpravodaj 4, 2002, 27-29.
Čižmář, M. 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Brno.
Čižmář, M. 2008: Příspěvek k otázce spojnice mezi Čechami a Saskem v době železné. Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách 2003-2007, 229-239.
Čižmář, M. 2012: Nálezy drobné lidské a zvířecí plastiky z Moravy. Archeológia na prahu historie. K životnému jubileu Karola Pietu, 145-173. Nitra.
Čižmář, M. 2012: „Bójské“ spony v Čechách a na Moravě. Archeologické rozhledy 64, 347–356.
Čižmář, Miloš - Bálek, Miroslav 1993: Laténské sídliště u Vracova, PV 1990, 81.
Čižmář, M. – Čižmářová, J. – Meduna, J. 2018: Němčice a Staré Hradisko. Spony / Němčice und Staré Hradisko. Fibeln. Brno.
Čižmář, Miloš - Geisler, Martin - Geislerová, Kateřina 1987: Pokračování záchranného výzkumu na trase vodovodu u Kuřimi (ok1: Brno-venkov), PV 1985, 67.
Čižmář, Miloš - Geisler, Martin - Rakovský, Ivo - Svoboda, Jiří 1983: Rettungsgrabung auf Hradisko in Brno-Obřany, PV 1981, 40-41.
Čižmář, Miloš - Geislerová, Kateřina - Unger, Josef 2000: Výzkumy-Ausgrabungen 1993-98, Brno.
Čižmář, Miloš - Holub, Petr 2003: Nález laténské chaty v areálu bývalého kartuziánského kláštera v Brně-Králově Poli, Pravěk NŘ 13, v tisku.
Čižmář, Miloš - Horálková, Pavla 1993: Laténské a mladohradištní objekty v Kuřimi (okr. Brno-venkov), PV 1989, 55-56.
Čižmář, Miloš - Horálková, Pavla - Štrof, Antonín 1990: Pravěké sídliště na „Brabince" u Malhostovic (okr. Brno-venkov), PV 1987, 43-44.
Čižmář, Miloš - Jelínková, Dagmar 1985: Doklad výroby laténských hracích kostek z Drnholce, okr. Břeclav, AR XXXVII, 21-26.
Čižmář, Miloš - Kohoutek, Jiří - Langová, Jana 1993: Hradisko púchovské kultury u Všeminy, okr. Zlín, Pravěk NŘ 3, 161-175.
Čižmář, Miloš - Kolbinger, Dalibor 1981: Laténská naleziště na katastru Hulína a okolí (okr. Kroměříž), PV 1979, 28-29.
Čižmář, M. – Kolníková, E. 2006: Němčice – obchodní a industriální centrum doby laténské na Moravě. Archeologické rozhledy 58, 261-283.
Čižmář, M. – Kolníková, E. – Noeske, H. C. 2008: Němčice-Víceměřice – ein neues Handels- und Industriezentrum der Latènezeit in Mähren. Germania 86, 655–699.
Čižmář, Miloš - Leichmann, Jaromír 2002: Laténské žernovy ze Starého Hradiska, PA XCIII, 259-271.
Čižmář, Miloš - Peška, Jaroslav 1994: Laténské hroby z Rakvic, okr. Břeclav, ČMM LXXIX, 77-83.
Čižmář, Miloš - Rakovský, Ivo 1985: Nové archeologické nálezy pod Pavlovskými vrchy, AR XXXVII, 130-137.
Čižmář, Miloš - Unger, Josef 1986a: Laténský sídlištní objekt u Divák, okr. Břeclav, AR XXXVIII, 205-208.
Čižmář, Miloš - Unger, Josef 1986b: Pozdně halštatský objekt u Divák, okr. Břeclav, Jižní Morava 22, 262-264.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více