kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Znojmo, Jihomoravský kraj
Období: paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové

Vedrovice jsou známy četnými archeologickými nálezy z období neolitu. Lokality se nachází v obci a přilehlém okolí, zejména na úpatí lesního komplexu Krumlovský les.
Unikátní naleziště středoevropského neolitu asi 6000 až 4000 let př. n. l. poutají pozornost odborníků již řadu let. Doloženo je osídlení kultur lidu s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou.

Archeologické oddělení Moravského zemského muzea zkoumá oblast Vedrovic již od 60. let 20. století. V letech 1961–1989 realizovalo systematický výzkum v obou hlavních tratích na katastru Vedrovic „Za dvorem“ a „Široká u lesa“. Výzkum byl zaměřený na osídlení z období neolitu, nalezeno však bylo i osídlení z období paleolitu, eneolitu, z mladší doby bronzové i z pozdního středověku.

V období 1961–1974 odkryl dr. Vladimír Ondruš, archeolog Moravského zemského muzea, v trati „Široká u lesa“ sídliště kultury s lineární keramikou (LnK) s půdorysy dlouhých kůlových domů, pecí, sídlištních objektů a 12 kostrových pohřbů v sídlištních jámách. V letech 1975–1982 bylo v severní části trati „Široká u lesa“ prozkoumáno unikátní a v té době ve střední Evropě zcela ojedinělé pohřebiště lidu kultury s lineární keramikou. Dále se výzkumem zabývala i dr. Alena Humpolová.

Nálezy z výzkumů prošly řadou odborných posouzení a antropologických expertíz, především dr. Jana Jelínka a dr. Marty Dočkalové. Realizováno bylo rozsáhlé datování radiokarbonovou metodou kosterního materiálu „Široká u lesa“ a „Za dvorem“, které řadí nálezy z vedrovické nekropole do shodného časového údobí okolo 5200 př.n.l.

Vedrovice v jistém smyslu sloužily jako průchozí komunita, v níž se mísily kulturní tradice se vzdálenými krajinami, a proto nemají v ČR a střední Evropě obdobu.

Krumlovský les je jednou ze známých lokalit v kruhu odborníků. Naleziště po těžbě kamene rohovce se nachází mezi Vedrovicemi a Moravským krumlovem obehnané oborou. Možná s přestávkami trvala těžba 7500 let. Z tohoto kamene lidé vyráběli své nástroje, protože byl dobře opracovatelný a také s ním obchodovali. Proč ale lidé dobývali tento kámen i v době, kdy znali bronz a železo je dodnes záhadou. Dnes se výzkumem zabývá doc. Martin Oliva.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více