Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 20 výsledků.

  Brno - římský tábor ...

  Římané měli opevnění i v Brně. Archeologové našli tábor z tažení proti barbarům Opevnění římské pěší legie našli archeologové v Brně ve Vojtově ulici. Jde o ojedinělý doklad období takzvaných Markomanských ...

  Jevíčko - římský tábor ...

  ... keramiky, které říkáme terra sigillata,“ uvedla Němcová. Keramika podle ní ukazuje na přítomnost zboží z římských provincií a tvar příkopu zase na přítomnost římské vojenské posádky. Do oblasti Jevíčka ...

  Olomouc-Neředín - římský tábor ...

  V létě 2001 byl během stavby silnice na ulici Římské objeven příkop krátkodobého tábora římského vojska. Neředínský tábor představuje doklad nejsevernějšího zásahu římských vojsk na sever od Dunaje (asi ...

  Barbaři v pohybu

  ... pochodového tábora. Výstava přiblíží jak život domácích Germánů, tak doklady materiální kultury z území Itálie a římských provincií. Zdroj: Muzeum regionu Boskovicka  ...

  2018 Významná výročí

  ... - v Olomouci byla ohlášena mírová smlouva mezi Matášem Korvínem a Vladislavem Jagellonským srpen 1488 - v Praze vychází tiskem první úplný překlad bible 8.3.1558 - sbor kurfiřtů zvolil novým římským císařem ...

  Carnuntum

  Carnuntum (v díle zeměpisce Klaudia Ptolemaia Καρνοιις) byl starověký římský legionářský tábor a město ve dnešním Rakousku. Původně patřilo do provincie Noricum, ale v 1. století se stalo součástí ...

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... (opět na dunajském pravobřeží) a severního Chorvatska. Původní keltské obyvatelstvo (na severu a západě) a ilyrské skupiny (na jihu) byly romanizovány. Provincií se stala po úplném obsazení římskými legiemi ...

  Římská provincie Moravia

  ... od Dunaje a minimálně dnešní Moravu připojit k Římu. Tomu odpovídají také archeologické vykopávky na Hradisku u Mušova i nálezy několika římských vojenských táborů (nejsevernější známe z Olomouce a Hulína). ...

  1.2 Kde je Boiohaemum?

  ... postupně osídlili. De facto by šlo o nepříliš přesnou až zmatenou informaci. Zpráva M. Velleia Patercula (2, 109) z Římských dějin z počátku našeho letopočtu z doby před rokem 30 - tedy bohužel až z doby ...

  0179 – 180 Římané v Olomouci

  Patrně mezi léty 179 – 180 n.l., se usídlila jednotka římské armády na ulici Římské v Olomouci a vybudovala zde dočasný opevněný tábor. Popis lokality je zde.

  0 Kronika pravěku 1.-8. st.

  ... - Marobud poražen Katvaldou a opouští Čechy a uchyluje se pod ochranu Říma 100 - mohutné vpády germánských kmenů do středodunajských římských provincií 166 - 180 Markomanské války 180 - uzavřen Kommodův ...

  Svátek keltské kultury BELTINE 2013

  ...  vytlačování z kruhu. Keltský tábor bojovníků, římský tábor bojovníků, souboje. Řemesla - mletí mouky, ukázky zbraní, ražba mincí, výroba keramiky, kovotepectví, kamenictví (můžete vytesat z kamene jednoduch ...

  Jevíčko

  Lokace: Okres: Svitavy, Pardubický kraj, Období: Keltové, doba římská Jevíčko - římský tábor Jevíčko - germánské pohřebiště  ...

  Brno

  Lokace: Okres: Brno-město, Jihomoravský kraj Období: paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové, doba římská, Slované Římský tábor Výzkum areálu Vlněna Brno-Maloměřice - keltské (laténské) ...

  Římané za humny!

  ... našeho území a také položila základy jeho současné podoby. Díky archeologickým výzkumům se podařilo zrekonstruovat fascinující římský vojenský a obranný systém, každodenní život vojáků i stavbu předsunutých ...

  Keltové na Jezeří 6.-8.5.2006 - Ohlasy

  ... z oblíbené Caesarovy LEGIE X, kteří občas sváděli líté půtky z Kelty a seznamovali diváky s přednostmi výzbroje a organizací římských legií. Žatecká skupina historického a scénického šermu EQUITES předvedla ...

  Archeologie ve Středních Čechách 9/2005

  ... j. č. 196/03) ze Slepotic, okr. Pardubice . . . 439 Skelettüberreste aus dem Grab No. 2 in Slepotice, Bez. Pardubice Milan Jančo: Existoval v stredných Čechách rímsky pochodový tábor? Pár zbežných pozná ...

  Lexikon Germáni a doba římská

  ... skupina římských vojáků (80-100), velitel byl Centurion Cihly - charakteristický římský stavební materiál Commodův mír - rok 180, císař Commodus ukončil patnáctileté markomanské války mezi Římany a germánsko-sarmatskými ...

  5.4 Druidové | Magie a náboženství druidů

  ... kultuře, kdy se z nich stali kněží či filozofové. S příchodem římské moci vliv druidů postupně slábl, až takřka vymizel. Římu se nelíbil velký vliv druidů, a proto potíral tuto kastu kněží. Tento římský ...

  Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie

  ... autorem je Eduard Droberjar. První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. Přináší jak soupis nejdůležitějších lokalit (pohřebišť, hrobů, římských táborů, sídlišť, ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo