kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Pravěké hradiště Černov

Pravěké hradiště Černov patří k nejstarším lokalitám s „keltským“ osídlením a zároveň je jediným hradištěm tohoto období na Moravě, které bylo archeologicky zkoumáno. Opevnění tvořila hlinitoštěrková hradba s kamenným náspem. Velikost 9,3 ha.

Ježkovice 1, ,,Čemov" (okr. Vyš­kov) - lokalita se nachází asi 2 kilo­metry západně od středu obce na východním okraji Drahanské vr­choviny. Je umístěna na ostrožně obtékané tokem Rakovce a jeho dvěma levobřežními přítoky, v na­dmořské výši asi 470 metrů. Hradišt­ě má přibližně 9,3 hektaru, oválný půdorys jehož delší osa ve směru jihozápad - severovýchod je 400 metrů dlouhá, maximální šíře dosahuje 230 metrů. Má čtyřnásobné opevnění v podobě valů s příkopy, které rozčleňují hra­diště na dvě části: na akropoli na­cházející se na jihozápadnín výběžku a na větší předhradí ukončené na severovýchodní nej­přístupnější straně prvním pásmem opevnění, tvořeným obloukovitým valem s příkopem v délce 65 metrů. Ve vzdálenosti 230 metrů od první­ho pásma opevněni probíhá v pří­mém směru od severovýchodu k ji­hozápadu výrazný 6-8 metrů široký příkop dlouhý 230 metrů, který přetíná ostrožnu a přepažuje přístup k centrální části. Na vnitřní straně přícopu je mírná terénní vlna, snad pozůstatek hradby. Centrální část hradiště má oválný půdorys o roz­měrech 225 x 130 metrů s delší osou ve směru severozápad - jiho­východ. Na nejpřístupnější severovýchodní straně je opevněni tvoře­no dvěma rovnoběžnými pásy valu s pnlcopem. Vnější val a příkop pro­bíhají v mírném oblouku v délce 225 metrů v minimální vzdálenosti 30 metrů od druhého valu a vyús­ťují na bočních příkrých svazích ost­rožny. Toto třetí opevněni je nejvýraznější. 

Zdroj: Jana Čižmářová: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku

Archeologický atlas ČR

Lokace: Okres: Vyškov, Jihomoravský kraj,halštat, Keltové,Slované

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více